ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ လူငယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္မ်ားအား အရည္အေသြး ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့

April 5, 2018

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား အစဥ္တိုးတက္ေနေစေရး အေလးထားလွ်က္ ရွိသည့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ အေနျဖင့္ ႀကီးမွဴးက်င္းပလွ်က္ ရွိသည့္ လူငယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲ ၄ ရပ္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပြဲႀကီးၾကပ္မ်ား၏ ကြင္းတြင္း၊ ကြင္းျပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက သုဝဏၰကြင္းရွိ အစည္းအေဝးခန္းမ အမွတ္(၁) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၏ စီမံခန္႔ခြဲေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးဆူးေအာင္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ဌာန တာဝန္ခံ ဦးေအာင္သူျမင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာရွအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးထြန္းထြန္းေအာင္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ Operation Senior Manager ဦးဝင္းထူးေအာင္တို႔ ႏွင့္ အတူ လူငယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌  လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ ရွိေနသည့္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၏ စီမံခန္႔ခြဲေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးဆူးေအာင္က လူငယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကသည့္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္မ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္း ပိုမိုတိုးတက္ လာေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္၊ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားသည့္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ယခု ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၿပီး သိလိုသည္မ်ားႏွင့္ မရွင္းလင္းသည္မ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေနစဥ္ အတြင္း ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း တင္ျပေဆြးေႏြး ၾကေစလိုေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္တြင္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ပါ သြားေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ ရွိသည့္ ဦးထြန္းထြန္းေအာင္က ပြဲမတိုင္မီ၊ ပြဲခ်ိန္အတြင္းႏွင့္ ပြဲအၿပီးမ်ားတြင္ ပြဲႀကီးၾကပ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာပါက ကိုင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ပံုမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပြဲအၿပီးတြင္ အစီရင္ခံစာ ေရးသားပံုမ်ား စသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ပြဲၾကီးၾကပ္မ်ား ကလည္း ၎တို႔ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ျပန္လည္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။