ရာသီ၀က္ေဘာလံုးသမား အေျပာင္းအေရႊ႔ကာလအား ေမလ ၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္ရွိ

May 2, 2018

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပလ်က္ရွိေသာ MPT Myanmar National League I & II 2018 ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့ ပြဲစဥ္မ်ားအတြက္ ရာသီ၀က္ ေဘာလံုးသမားအေျပာင္းအေရႊ႔ကာလ (Player Transfer Window Period) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။

MPT Myanmar National League I & II 2018 ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ကလပ္အသင္းမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါကာလအတြင္း ကစားသမား အေျပာင္းအေရႊ႔မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကလပ္အသင္းမ်ားအေနျဖင့္ ကစားသမား (၃၀) ဦးထက္ပို၍ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မရွိဘဲ ျပည္တြင္းကစားသမား (၂၆) ဦး၊ ႏိုင္ငံျခားကစားသမား (၃) ဦး၊ အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံမ်ားမွ ကစားသမား (၁) ဦး စုစုေပါင္း (၃၀) ဦး မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခား ကစားသမား ေခၚယူျခင္း မရွိသည့္ ကလပ္အသင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းကစားသမား (၃၀) ဦးျဖင့္ အစားထိုး မွတ္ပံုတင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

MPT Myanmar National League I 2018 အမွတ္ေပးေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကို ေမလ ၁၉ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္အထိလည္းေကာင္း၊ MPT Myanmar National League II 2018 အမွတ္ေပးေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကို ေမလ ၂၅ ရက္မွ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္အထိလည္းေကာင္း အသီးသီးက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။