ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အယူခံေကာ္မတီမွ ေဆာက္သမ္းျမန္မာအသင္းနည္းျပခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္း အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္း/ထိန္း ျပစ္ဒဏ္အား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခ်မွတ္

June 25, 2018

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္အမွတ္ေပး ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ေဆာက္သမ္းျမန္မာအက္ဖ္စီအသင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၀) ရက္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္  ေဆာက္သမ္းျမန္မာ-ဧရာ၀တီယူႏိုက္တက္ ပြဲစဥ္အၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူခံေကာ္မတီသို႔ တင္ျပလာခဲ့ပါသည္။

ေဆာက္သမ္းျမန္မာအသင္း၏ ၂၀-၆-၂၀၁၈ ရက္စြဲပါ အယူခံတင္ျပစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူခံေကာ္မတီဥကၠဌဦးတင္ေအာင္၊ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဇာ္မင္းစိန္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္ ဦးလွေရႊေလး(ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဟာင္း)တို႔ ပါ၀င္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အယူခံေကာ္မတီမွ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး တာ၀န္ခံ၏ အစီရင္ခံစာအပါအ၀င္ က်န္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ Video တို႔ကို ၾကည့္ရႈေလ့လာၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီသည္  အဆိုပါပြဲစဥ္အၿပီး နည္းျပခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းအေပၚ အနီးစပ္ဆံုး (၂) ပြဲ ကြင္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ႀကီးၾကပ္ခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ိ) ငါးသိန္း ေပးေဆာင္ရန္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္အစား  အနီးစပ္ဆံုး (၁) ပြဲ ကြင္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ႀကီးၾကပ္ခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္ (၃၀၀၀၀၀ိ) သံုးသိန္းေပးေဆာင္ရန္ အယူခံေကာ္မတီမွ ေျပာင္းလဲ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သို႔ေသာ္ ေဆာက္သမ္းျမန္မာအသင္းမွ ထူးထူးေအာင္ အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ယခင္အတုိင္းသာျဖစ္သည္။

ေဆာက္သမ္းျမန္မာအသင္း၏  အယူခံတင္သြင္းလာမႈအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အယူခံေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(က) ကစားသမား ထူးထူးေအာင္အား ခ်မွတ္ထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထူးထူးေအာင္၏ ျပဳမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဖက္ကစားသမားအား စိတ္လိုက္မာန္ပါျဖင့္ အင္အားသံုး တုံ႕ျပန္ၿပီး အားကစားသမားေကာင္း တစ္ဦးတြင္ ရွိသင့္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကင္းမဲ့စြာ တစ္ဖက္ေဘာလံုးသမားအေပၚ ျပဳမူသည့္အတြက္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆက္လက္အတည္ျပဳ၍ ထူးထူးေအာင္၏ အယူခံကို ပယ္လိုက္သည္။

(ခ) နည္းျပခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းအား ခ်မွတ္ထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူအပိုဒ္ (၁၄)တြင္ (“ဒိုင္လူႀကီး၏ အေရးယူျခင္းခံရလ်င္”) ဟူ၍ စကားရပ္ ပါရွိေသာ္လည္း ဒိုင္လူႀကီးမ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္(၁၄) အရ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဦးေက်ာ္မင္း၏ ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သာမန္ထက္လြန္ကဲေနသည့္ အျပင္ အျခားေဘာလံုးအသင္းမ်ားမွ တာ၀န္ွရိွသူမ်ား အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ျပဳလုပ္လာျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္  စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္(၁၈) အရ ေျပာင္းလဲၿပီး အနီးစပ္ဆံုး (၁) ပြဲ ကြင္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ႀကီးၾကပ္ခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္ (၃၀၀၀၀၀ိ) သံုးသိန္းေပးေဆာင္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။

(ဂ) အရံဒိုင္လူႀကီး  ဦးသိန္းထြန္း၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဆာက္သမ္းျမန္မာအသင္းအသင္း ဂိုးရရွိၿပီးခ်ိန္တြင္ ဦးေက်ာ္မင္း၏ ေအာင္ပြဲခံျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (“ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္”) ဟု ေရးသားခဲ့ျခင္းသည္ တာ၀န္ေပါ့ေလ်ာ့လြန္းသည္ဟု သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၎အေနျဖင့္ ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီးအား ခ်က္ျခင္းအေၾကာင္းၾကားၿပီး ဒိုင္လူႀကီးမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါရန္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရံဒိုင္လူႀကီး ဦးသိန္းထြန္းအား ဒိုင္ေကာ္မတီမွ သင့္ေတာ္သလို အေရးယူသင့္ပါေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ပါသည္။