ရတနာပံု – ရန္ကုန္ပြဲမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္

July 12, 2018

MPT Myanmar National League 2018 အမွတ္ေပးေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္ ၁၉ ၏ ပြဲစဥ္တစ္ပြဲ အျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ မႏၱလာသီရိကြင္းအတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၾကသည့္ ရတနာပံု အသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ အသင္းတို႔၏ ပြဲစဥ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ယေန႔ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ကာ တာဝန္က် ဒိုင္လူႀကီးမ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္းျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္ႏွင့္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

(က) ရတနာပံု အသင္းမွ (၂)ဝါ (၁)နီ ျဖင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ေက်ာနံပါတ္ (၁၉) လႈိင္းဘုိဘိုသည္ ကြင္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာကာ ဒိုင္လူႀကီးအား ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ MPT Myanmar National League I & II Regulations 2018 အပိုဒ္ ၆ (က) (ခ) (ဂ) (ဆ) ႏွင့္ အပိုဒ္ ၃၂ (ခ) တို႔ကို က်ဴးလြန္သည့္အတြက္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္ (၁၀) အရ အနီးစပ္ဆံုး (၃)ပြဲ ပါဝင္ကစားခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ သံုးသိန္း ေပးေဆာင္ရန္။

(ခ) ရတနာပံု အသင္းမွ ၎ေန႔ပြဲစဥ္ ကစားသမားစာရင္းတြင္ မပါဝင္ေသာ ေက်ာနံပါတ္ ၃၀ ေနမ်ိဳးေအာင္သည္ ေဒါသအမ်က္ထြက္ၿပီး ရန္ျပဳမည့္ အမူအယာျဖင့္ ကြင္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္သူမွ မဝင္ရန္ ေျပာၾကားသည္ကို ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္သူအား ရိုင္းျပစြာ ျပန္လည္ ေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ MPT Myanmar National League I & II Regulations 2018 အပိုဒ္ ၆ (က) (ခ) (ဂ) (ဆ) ႏွင့္ အပိုဒ္ ၃၂ (ခ) တို႔ကို က်ဴးလြန္သည့္အတြက္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္ (၁၀) အရ အနီးစပ္ဆံုး ၃ ပြဲပါဝင္ကစားခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ သံုးသိန္း ေပးေဆာင္ရန္။

(ဂ) ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ရတနာပံု အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ ၉ ရႈိင္းသူရသည္ အရံကစားသမား ထိုင္ခံုႏွင့္ ၾကက္ေျခနီ ထိုင္ခံုမ်ားကို ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္/ရိုက္ ခ်ိဳးခဲ့သျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆ အရ အနီးစပ္ဆံုး (၃)ပြဲ ပါဝင္ကစားခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ သံုးသိန္း ေပးေဆာင္ရန္။

(ဃ) ရတနာပံု အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ ၅၆ ဂိုးသမား ျပည့္လွ်ံေအာင္သည္ ဒိုင္လူႀကီးအား မေျခမငံ ၾကမ္းတမ္းစြာ ျပဳမူဆက္ဆံခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္ ၁၁ ႏွင့္ ၁၆ အရ အနီးစပ္ဆံုး (၁) ပြဲ ပါဝင္ကစားခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ေပးေဆာင္ရန္။

(င) ရတနာပံု အသင္းမွ အသင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ ဦးရန္ပုိင္သည္ အကူဒိုင္လူႀကီး (၂)အား ရန္မူလိုသည့္ သေဘာျဖင့္ ဆက္ဆံခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရေသာ္လည္း တာဝန္ရွိဒိုင္လူႀကီးအား လည္ပင္းဖက္၍ ဆြဲေခၚသြားျခင္းမွာ မျပဳအပ္သျဖင့္ ေနာက္ေနာင္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားကို ေလးစားစြာ ဆက္ဆံရန္ႏွင့္ ေနာက္ေနာင္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာပါက ၿပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အတိုင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(စ) အိမ္ရွင္ ရတနာပံုအသင္းအား MPT Myanmar National League I & II Regulations 2018 အပိုဒ္ ၆ (က)ႏွင့္ (ဆ) တို႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့သျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္ (၁၅) အရ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ ဆယ္သိန္း ေပးေဆာင္ေစရန္။

(ဆ) ရတနာပံုအသင္း အုပ္ခ်ဳပ္နည္းျပ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ MPT Myanmar National League I & II Regulations 2018 အပိုဒ္ ၆ ႏွင့္ ၇ တို႔ပါ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ျပဳမူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(ဇ) ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ (၄၄) မြန္ကာလူးသည္ ရတနာပံု အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ (၂၉) ဝင္းႏုိင္စိုးအား တံေတာင္ျဖင့္တိုက္ကာ ၾကမ္းတမ္းစြာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ စိစစ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္ (၂) အရ အနီးစပ္ဆံုး (၂)ပြဲ ပါဝင္ ကစားခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ ႏွစ္သိန္း ေပးေဆာင္ရန္။

(စ်) ၎ေန႔ တာဝန္က် ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီး၏ ပြဲအတြင္း ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ အားနည္းျခင္း၊ ျပတ္သားမႈ မရွိျခင္းတို႔ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ မျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဒိုင္လူႀကီး ေကာ္မတီမွ ၎ဒိုင္လူႀကီးအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားရန္ႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္။